รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยออกหน่วยให้บริการบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพสุขนัขและแมว ณ อาคารจอดรถฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว