ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและสาธารณสุข ของสถานประกอบการในเขตเทศบาล กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดร. อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและสาธารณสุข ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ