ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๑๐.๑๑ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน และนายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ