ดูแล อำนวยความสะดวก บริเวณร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และพื้นที่จอดรถ

เนื้อหา : เช้ามืดของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศ
กิจ เทศบาลตำบลปัว ดูแล อำนวยความสะดวก บริเวณร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และพื้นที่จอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ