การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2562

วันนี้(15 มี.ค.62) เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว