เทศบาลตำบลปัว เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

เทศบาลตำบลปัว เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอำเภอปัวทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศในอันที่จะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชนไปใช้อำนาจแทนตน การเลือกตั้งจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกเอาตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติ

การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 1. การตรวจสอบรายชื่อ – 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน – 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)  2. การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ – ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

ส่วนหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง 1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)