ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ๕ ข้อต้องรู้ก่อนช็อปออนไลน์

๒. กรมการขนส่งทางบก เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

๓. ดูบอลแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเอง

๔. ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อ SARS – Cov – ๒ กลายพันธุ์ได้หรือไม่

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ