ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือในการใช้รถกู้ชีพรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด

เนื้อหา : เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีรับ – ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว๓๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และมีมติเห็นชอบให้ผู้มีรายนาม จำนวน ๖ ราย นี้ สามารถใช้บริการรถกู้ชีพเทศบาลตำบลปัว รับ – ส่ง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด

๑. นายสาย พันชน

๒. นางบุญมี ไชยศิลป์

๓. นางหลง ไชยศิลป์

๔. นายมานพ รอดทอง

๕. นายสมนึก สุทธหลวง

๖. นายเอ็ง สุวัฒนา

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังนี้ เป็นผู้ที่สามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางประเภทอื่น ตามระเบียบฯ ไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด

๑. นายมงคล เนตรทิพย์

๒. นายสามารถ อุตรชน

แหล่งข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ