ฉีดล้างบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดล้างบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ