ประชุมโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม ระดับเครือข่าย งวดที่ ๒

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่าย เทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่าย เทศบาลตำบลปัว เจ้าหน้าที่เครือข่าย อปท. ทั้ง ๗ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ไชยวัฒนา , อบต.วรนคร , อบต.สถาน , อบต.เจดีย์ชัย , อบต.แงง และอบต.ศิลาเพชร ได้ร่วมกันจัดประชุมโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม ระดับเครือข่าย งวดที่ ๒ ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ