ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ดีอีเอสจับมือ ธ.กรุงไทย เพิ่มช่องทางเตือนภัยข่าวลวงออนไลน์ ผ่านแอป “เป๋าตัง”

๒. ออมสินเตือนประชาชนต่อเนื่อง หลังมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์ชวนกู้เงินระบาดหนัก

๓. ปภ.แนะเรียนรู้ – รับมือภัยช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

๔. PM ๒.๕ ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ

๕. เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนโควิด – ๑๙

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ