ฉีดล้างทำความสะอาด ขัดพื้นผิว และล้างท่อรางระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมขัดพื้นผิว และล้างท่อรางระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ