ชี้แจงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : วันนี้ นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ได้รับทราบ และเข้าใจการลงมือปฏิบัติในวิธีที่ถูกต้อง ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการในครั้งนี้ ทั้งนี้ การจัดทำถังขยะเปียกเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ขยะมูลฝอย ประเภทขยะเปียกมีปริมาณลดลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากบ่อฝังกลบ อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดิน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ