เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปัว ให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมากในวันหยุดราชการ ตามนโยบายที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมนต์ธวัช สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ