ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม ๗ ธ.ค. ๖๕

๒. กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี ๒๕๖๖ ลดหย่อนสูงสุด ๔๐,๐๐๐ บาท เริ่ม ๑ มกราคม ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว ๑๓ สาย

๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก

๕. กรม สบส. แนะ ๓ ส. ป้องกันควบคุมโควิด – ๑๙ ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ