ซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่บ้านต้นแหลง , บ้านร้อง , บ้านนาป่าน , บ้านไร่รวงทอง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา , บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว , บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน , บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว , บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร และบ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ให้มีสภาพดี สามารถใช้การได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ