บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนด , สปก , นส.๓ก และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปัว ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการดังกล่าวได้ที่บอร์ดประกาศ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า มีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ณ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๒๗

แหล่งข่าว : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ