เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ข้อมูลการรังวัดที่ดิน , อุทธรณ์ซ้ำ , ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน , ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ และข้อมูลของสมาคม)

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ได้แก่ ข้อมูลการรังวัดที่ดิน , อุทธรณ์ซ้ำ , ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน , ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ และข้อมูลของสมาคม

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖ / ว๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ