การทวนสอบขยะเปียกบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชนบ้านต้นแหลง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการทวนสอบขยะเปียก ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายณัฐกิตติ์ สุปัน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ