วีดิทัศน์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วีดิทัศน์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์