มาตรการรักษาความสะอาด และจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสะอาด และจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ให้มีเพียงพอตามรอบการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน

๒. ให้จัดเจ้าหน้าที่ บุคลากรเพิ่มเติมในการเก็บ ขนขยะในสถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณจัดงานเทศกาลให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มความถี่ของรอบในการเก็บ ขนขยะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง

๓. จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภท ในบริเวณจุดแวะพักระหว่างทางให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ใช้บริการจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง

๔. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ในการรักษาความสะอาด และคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมถึงช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ หรือปริมาณขยะล้นถังขยะ

๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การรักษาความสะอาด และการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๖. ให้มีมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ตั้งแต่การคัดแยก เก็บ ขน และกำจัด ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ