ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า กรมอนามัย โดยศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร ณ โรงแรม ที เค พาเลช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

* หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท

* หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๔,๕๐๐ บาท

* หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๕,๒๐๐ บาท

* หลักสูตรการวางแผนการจัดการมูลฝอยทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท

* หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ