ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ *

๑. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

๒. กยศ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว สามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย

๓. ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๖๕/๖๖ เพิ่มอีกกว่า ๒๖๙ ล้านบาท

๔. ปภ. แนะ ๕ จุดอับสายตาขณะขับรถ…อันตรายที่ควรระวัง

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ