ติดตามผลการทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : ในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว และผู้นำชุมชน ร่วมกันติดตามผลการทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ