วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์