การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค คนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

เนื้อหา : ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ได้มีประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค คนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง หากท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค คนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ