ออกให้บริการรับผู้ป่วยชาย บ้านทุ่งชัย ตำบลเจดีย์ชัย มีอาการปวดเกร็งหลัง ลุกไม่ได้ นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๒๕ น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลปัว ในการรับส่งผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่ ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้พิจารณาอนุญาต และสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยชาย ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านทุ่งชัย ตำบลเจดีย์ชัย มีอาการปวดเกร็งหลัง ลุกไม่ได้ นำส่งมารักษาตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ