วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรม : วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์