ลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหาร การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สถานที่พัก การจัดอาคาร การกำจัดมูลฝอย และการจัดการส้วมมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประเมินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม , ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหาร , การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ , สถานที่พัก , การจัดอาคาร , การกำจัดมูลฝอยและการจัดการส้วม ตามมาตรฐาน HAS เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ