ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) และสุขภาพ

เนื้อหา : ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว และที่ว่าการอำเภอปัว ได้แจ้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) และสุขภาพ เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถจัดการป้องกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) และสุขภาพ และหนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๑๘.๒/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) และสุขภาพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ