เทศบาลตำบลปัว ขอยินดีต้อนรับ และให้การสนับสนุนคณะครูและกลุ่มนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน

เทศบาลตำบลปัว ขอยินดีต้อนรับ และให้การสนับสนุน คณะครูและกลุ่มนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหวา่งวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานอีกแห่ง ซึ่งพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล มีด้วยกัน ๒ กิจกรรม คือ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม บริเวณหน้าศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว และการประกวดวงดนตรีสตริง บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ โดยท่านสามารถติตด่อสอบถามได้ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว หรือโทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐