อำนวยความสะดวกบริการโรงทานฟรี และออกภาคสนามจุดปฐมพยาบาล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางวัฒนา พงษ์สุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการอำนวยความสะดวกบริการโรงทาน ซึ่งเปิดให้คณะครูและนักเรียนชิมขนมฟรี และออกภาคสนามจุดปฐมพยาบาล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ