ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ *

๑. ธอส. จัดทำมาตรการที่ ๒๓ [M๒๓] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด ๒ ปี เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น ๑,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๐% นาน ๖ เดือน หรือ ๑,๕๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๐% นาน ๙ เดือน

๒. ปภ. แนะรู้ทัน – ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

๓. กรมโยธาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน

๔. PM ๒.๕ และอาการทางตา

๕. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้น จากการได้รับฝุ่น PM ๒.๕

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ