เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP)

เนื้อหา : ศูนย์ประสานงานเครือข่าย เฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลปัว (ศปง.ตำบลขับขี่ปลอดภัย) นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ , นางสาวภิญญาพัชญ์ ทนุกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล นักวิชาการโครงการ , และนางสาวชญานิษฐ์ ไพปัญญา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP) พร้อมเครือข่ายทั้ง ๗ อปท. ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ