โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้อง โดยมีนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ภายในโครงการได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน แก่ผู้นำชุมชน , อสม. และประชาชนบ้านร้อง และลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย การจัดทำถังขยะเปียก ตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ