วีดิทัศน์พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์

วีดิทัศน์พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์