ซ่อมแซมเต้นท์จอดรถ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมเต้นท์จอดรถ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ให้มีสภาพดี ปลอดภัย และมั่นคงแข็งแรง ไว้สำหรับบริการที่จอดรถบุคลากรครู และประชาชนที่มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ