ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน จะดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอปัว ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อต้องการทราบความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน รวมถึงสร้างข้อมูลและสื่อในรปแบบที่หลากหลาย ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อต่าง ๆ โดยไม่ถูกครอบงำ และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศขององค์กร UNESCO โดยผลักดันให้มีการนำผลการสำรวจที่ได้ ไปวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของประชาชนในปีต่อไป

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๑๘.๑/ว๒๓๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ