ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน อันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๑๘.๑/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ