ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถส่งผลงานไปยัง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๗๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ