ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลตำบลปัว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด โดยมีนางอนัญญา โสภา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ตามภารกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ