จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทางริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : ภาคบ่ายในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทางริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้สะอาด และสวยงาม ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ช่วยกันรักษาความสะอาด อันจะทำให้พื้นที่อำเภอปัวมีภาพลักษณ์ที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ