โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มาเผยแพร่แนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูแล และพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์ และนางสาววิไลวรรณ อะจิมา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ