ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เป็นประธานในที่ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และประชาคมเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มติการเห็นชอบในครั้งนี้ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ