ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการต่อใบอนุญาต และวิธีการปฏิบัติทางด้านสุขาภิบาล แก่สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต และวิธีการปฏิบัติทางด้านสุขาภิบาลแก่สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ