ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. คลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม

๒. ปภ. แนะอัคคีภัย – ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้

๓. เลือกบริโภคอย่างฉลาด ด้วยฉลาก หวาน มัน เค็ม

๔. อาหารใส่สี เลือกกินอย่างไรให้ปลอดภัย

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e – Withholding Tax

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ