วีดิทัศน์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านสวนดอก

วีดิทัศน์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านสวนดอก

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์