ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ และระยะเวลาการกำหนดส่งแผนดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางอนัญญา โสภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ