โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคปัว โดยได้รับเกียรติเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง และกิจกรรมนันทนาการกับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ