โครงการปรับปรุงที่พักอาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , พนักงานเทศบาลตำบลปัว และผู้นำชุมชนบ้านต้นแหลง ร่วมกันจัดโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐอย่าเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ